www.ped.muni.cz

Menu

Doporučujeme

Sponzoři

TOPlist

Přednáška doc. PhDr. Bohuslava Klímy, CSc.

Brno - Řečkovice, 24. listopadu 2009


Děkujeme všem sponzorům, kteří prostřednictvím Nadačního fondu sv. Hypolita umožňují archeologický výzkum ve Znojmě - Hradišti a bez jejichž přispění by tento článek nikdy nevznikl.

www.ped.muni.cz www.muni.cz www.znojmocity.cz www.kr-jihomoravsky.cz Lesy www.eika.cz

Článek ke stažení

V úterý 24. listopadu 2009 se v podvečer uskutečnila na radnici brněnské městské části Řečkovice a Mokrá Hora přednáška p. docenta Bohuslava Klímy, vedoucího výzkumů ve Znojmě - Hradišti a vyučujícího Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Přednáška nesla název "Nejnovější archeologické objevy ve Znojmě - Hradišti". Události předcházela nemalá informační kampaň - jednak v měsíčníku Řeč, který vydává řečkovická radnice, dále na jejím internetovém portálu, na stránkách archeologických výzkumů ve Znojmě - Hradišti a konečně také formou plakátů přímo na Pedagogické fakultě. Díky tomu byla účast na přednášce více než hojná - zúčastnilo se jí přes sto posluchačů všech věkových kategorií, mezi nimi i nemalá skupina studentů učitelství dějepisu z PedF MU. Přestože p. docent Klíma žertem prohlásil, že jejich účast je způsobená hlavně ústní zkouškou, kterou u něj studenti za necelé dva měsíce skládají, je jisté, že jejich úmysly rozhodně nebyly (jen :) zištné. Vždyť snad všichni z nich se už několikrát zúčastnili archeologických výzkumů fakulty právě na znojemském hradišti, a to i nad rámec svých studijních povinností. Za to jim, stejně jako všem ostatním ochotným spolupracovníkům archeologického výzkumu PedF MU, patří velký dík, který p. docent několikrát během večera vyjádřil.

Foto L. Kejnovská

V průběhu asi šedesátiminutové přednášky představil p. docent posluchačům lokalitu Znojmo - Hradiště a stručně nastínil její historii i dějiny zdejšího archeologického bádání. Podrobně popsal několik nejzajímavějších nálezů z poslední doby - například barokní klášterní vodovod nebo sídlištní objekty z doby Velké Moravy - a neopomenul ani nález nejrozsáhlejší, totiž objev velkomoravského pohřebiště z roku 2007. Docent Klíma se dotknul také problematiky kamenné církevní architektury z velkomoravského období na Hradišti. B. Klímovi rozhodně slouží ke cti, že svým posluchačům prezentoval na tuto velmi diskutovanou otázku jak svůj názor, tak i postoje svých oponentů. Všichni návštěvníci tak měli možnost všimnout si, také v archeologii existuje celá řada témat, na které ani fundovaní vědečtí pracovníci nemají jednotný názor.

Přítomní byli dále seznámeni s myšlenkami a plány na vybudování stálé muzejní expozice na Hradišti. Docent Klíma připomenul, čeho všeho se už v tomto směru podařilo dosáhnout. Zdůraznil také zásluhy všech institucí a jednotlivců, kteří se na této snaze podílejí, tedy zejména Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, města Znojma, Nadačního fondu sv. Hypolita i všech jeho sponzorů a v neposlední řadě také studentů brněnské univerzity. Foto L. Kejnovská

Foto L. Kejnovská

Krátká beseda, která po přednášce následovala, dala posluchačům prostor položit nejrůznější dotazy, čehož mnozí z nich využili. Na samý závěr byl všem přítomným nabídnut informační leták, který ve stručnosti shrnuje vše podstatné o lokalitě Znojmo - Hradiště.

B. Klíma zůstal věrný své pověsti vynikajícího řečníka a vypravěče. On i posluchači proto hořce litovali, že čas určený pro přednášku nemohl být delší. Kladný dojem z celé akce získal také její pořadatel, totiž Výbor pro národnostní menšiny při Zastupitelstvu městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora, o čemž svědčí mimo jiné také článek v lednovém čísle zpravodaje městské části:Velká Morava táhne

Patří mezi dobré vlastnosti každého národa, že je na své dějiny pyšný. My, Moravané, se rovněž máme čím pyšnit, vždyť Morava od konce 7. století po Kr. byla po tři století určujícím státním útvarem nejen na našem území, ale i v okolních Čechách, Panonii a přilehlé části dnešního rakouského Podunají. Proto většina akcí, které popularizují tuto část naší historie, má nebývalé množství návštěvníků. Nejinak tomu bylo i v úterý 24. listopadu 2009 v podvečer na řečkovické radnici, kde hovořil o nejnovějších objevech na Hradišti sv. Hypolita u Znojma doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc. z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Sál by obsazen do posledního místa.

Znojemské hradiště, tato donedávna opomíjená lokalita, dnes vydává svědectví o dalším velkém centru Velké Moravy, na rozdíl od známých Mikulčic, Starého Města či Pohanska na místě dnes určeném pro rezidenční výstavbu. Vedle základů staveb většinou církevního charakteru zde bylo odkryto rozsáhlé pohřebiště, kde podle střízlivých odhadů může být uloženo až několik set lidských ostatků z velkomoravské doby. Hrobové vybavení svědčí o vyšším společenském postavení některých zemřelých z okruhu tehdejších velmožů.

Archeologický výzkum na Hradišti sv. Hypolita provádí, na rozdíl od zbývajících jmenovaných míst, tým odborníků z Pedagogické fakulty MU v Brně každoročně doplňovaný o nadšence z řad studentů historie a příbuzných oborů. Ti většinou přijíždějí pracovat za vlastní peníze a bez nároků na odměnu.

Výsledky práce celého kolektivu doc. Klímy, jinak i charismatického vypravěče, si ani v nejmenším nezadá s prací věhlasných institucí, jakými jsou Archeologický ústav AV ČR nebo Moravské zemské muzeum. Práce týmu z PdF MU má o to větší cenu, že vedle práce objevitelské má současně nepřehlédnutelný aspekt pedagogický - vychovává studenty k lásce k naší historii. O tom ostatně svědčila i početná skupina studentů na úterní přednášce na naší radnici. Výbor pro národnostní menšiny při ZMČ si tak může připsat na svůj účet další kladný bod při veřejné prezentaci své činnosti.

Ivan Koláčný

Řeč. Zpravodaj Městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora. Leden 2010.

Dostupné také na adrese: http://www.reckovice.brno.cz/pdf/REC_leden%202010.pdf

Nahoru

© 2009, Archeologický výzkum Znojmo-Hraditě | Kontakt | O autorovi | Mapa stránek