www.ped.muni.cz

Menu

Doporučujeme

Sponzoři

TOPlist

Diplomové práce


Prostřednictvím těchto odkazů bychom rádi prezentovali výsledky vědecké práce studentů Masarykovy univerzity, zejména těch, kteří se nějakým způsobem podílejí na archeologických výzkumech na Hradišti sv. Hypolita a na budování zdejší muzejní expozice. Jsou zde umístěny také odkazy na práce těch studentů, kteří sice s týmem studentů Katedry historie Pedeagogické fakulty přímo nespolupracují, ale jejichž bádání s popisovanou lokalitou nějakým způsobem souvisí. Veškeré odkazy směřují na elektronický informační systém Masarykovy univerzity, na němž jsou všechny práce volně přístupné i s možností stahování.


Archeologie

 • Petra Bastlová (Katedra historie PedF MU): Ozdoby a šperky v pravěku (Bakalářská práce)

 • Pavel Jakubec (Katedra historie PedF MU): K vnitřnímu opevnění hradiště sv. Hypolita - pokus o nastínění jeho vývoje (Bakalářská práce)

 • Hana Jurková (Katedra historie PedF MU): Slovanské pohřbívání v Olomouckém kraji do konce mladší doby hradištní (Diplomová práce)

 • Josef Kováčik (Katedra historie PedF MU): Historie archeologických výzkumů na Hradišti sv. Hypolita ve Znojmě do roku 1957. Bakalářská práce, která vyčerpávajícím způsobem popisuje období prvních archeologických výzkumů na naší lokalitě.

 • Josef Kováčik (Katedra historie PedF MU): Zpracování výsledků archeologických výzkumů ze Znojma - Hradiště do roku 1957 (Diplomová práce)

 • Lukáš Kratochvíl (Katedra historie PedF MU): K slovanskému osídlení na Hradišti sv. Hypolita ve Znojmě – výzkum Damián 2006. Magisterská práce - nálezová zpráva z velkého záchranného výzkumu z roku 2006 - výstavba charitního domova pro matky v tísni)

 • Lukáš Kratochvíl (Katedra historie PedF MU): K slovanskému osídlení na Hradišti sv. Hypolita ve Znojmě – výzkum Damián 2006 (Přílohy).

 • Věra Sedláková (Katedra historie PedF MU): K slovanskému osídlení předhradí na Hradišti sv. Hypolita u Znojma - výzkum Herich, Zezula - 2009 (Bakalářská práce - nálezová zpráva ze dvou nejnovějších záchranných výzkumů)

 • Tereza Škopová (Katedra historie PedF MU): K osídlení Hradiště sv. Hypolita v období Velké Moravy - archeologický výzkum 2000. (Magisterská práce shrnující poznatky získané při záchranném výzkumu během stavby kanalizace v roce 2000)

 • Karolína Špačková (Katedra výtvarné výchovy PedF MU): Prehistorie jižní Moravy se zaměřením na Znojemsko (Magisterská práce, která při využití sekundární literatury a zejména denního tisku podává základní přehled o nejvýznamnějších archeologických nálezech ze Znojemska i z Hradiště z poslední doby)

 • Marek Těšík (Katedra historie PedF MU): Záchranné archeologické akce na výzkumu velkomoravského mocenského centra ve Znojmě - Hradišti I. (Bakalářská práce - nálezová zpráva z drobnějšího záchranného výzkumu během stavby garáže - sonda Pokorný 2005)

 • Michal Vágner (FF MU): Raně středověké osídlení středního Podyjí, Jevišovky a Rokytné (Bakalářská práce, popisující raně středověké osídlení širšího Znojemska)

 • Marta Vondráčková (Katedra historie PedF MU): K osídlení na Hradišti sv. Hypolita ve Znojmě - výzkum Čopf 2006 (Bakalářská práce - nálezová zpráva z menšího výzkumu, vyvolaného stavbou garáže - sonda Čopf 2006)


  Historie

 • Marek Hanilec (Katedra historie PedF MU): Znojmo - Hradiště v letech 1968 - 1989 (Diplomová práce)

 • Hana Leitnerová (Katedra historie PedF MU): Znojmo - Hradiště v letech 1938 - 1950 (Bakalářská práce)

 • Hana Leitnerová (Katedra historie PedF MU): Znojmo - Hradiště v letech 1948 - 1968 (Diplomová práce)

 • Martin Kudláček (Historický ústav FF MU): Vývoj česko-německých vztahů ve Znojmě v letech 1918-1938 (Rigorózní práce)

 • Jiřina Jelínková (Katedra německého jazyka a literatury PedF MU): Das Jahr 1918 in Znaim (Diplomová práce)


  Antropologie

 • Petra Bastlová (Katedra historie PedF MU): Přínos analýz DNA při zkoumání kosterních pozůstatků z velkomoravského pohřebiště ve Znojmě - Hradišti a některých dalších nalezišt

 • Eva Vaníčková (Ústav antropologie PřF MU): Antropologická rekonstrukce podoby člověka podle lebky. Pohřebiště: Znojmo - Hradiště (Diplomová práce zabývající se metodologií a postupem rekonstrukce obličeje jednoho z pohřbených na pohřebišti na Hradišti)

 • Dana Fialová (Ústav antropologie PřF MU): Obrus zubů u staroslovanských populací (Diplomová práce - srovnání obrusu zubů jedinců pohřbených na lokalitách Pohansko-Kostel, Pohansko-Lesní školka a Znojmo-Hradiště)


  Restaurátorství a výtvarné umění

 • Jan Hirš (Katedra historie PedF MU): Svátostky na Znojemsku ve vztahu k poutním místům (Diplomová práce)

 • Jan Hirš (Katedra historie PedF MU): Vývoj kostela sv. Mikuláše ve Znojmě a jeho církevního okrsku v průběhu staletí (Bakalářská práce)

 • Vojtěch Babinec (Katedra historie PedF MU): Záchrana jedinečné barokní sochy, její restaurace a její umělecko-historická analýza (Autor této bakalářské práce shrnuje své poznatky, které uplatnil a získal během úspěšného restaurování dřevěné sochy Ježíše Krista, která byla náhodou objevena ve Znojmě - Hradišti).

 • Eva Smejkalová (Katedra historie PedF MU): K fragmentům obuvi nalezeným v kryptě kostela sv. Hyppolita ve Znojmě - Hradišti (Diplomová práce, popisující nález a pokus o rekonstrukci obuvi z 18. stol., která byla nalezena u církevních hodnostářů, pohřbených v kryptě kostela na Hradišti)

 • Tomáš Valeš (FF MU): Malířská výzdoba proboštského chrámu sv. Hypolita na Hradišti u Znojma (Bakalářská práce).


  Didaktika a ostatní

 • Eva Bútorová (Katedra historie PedF MU): Experimentální výroba velkomoravské keramiky a její využití při výuce dějepisu (Bakalářská práce, v níž autorka experimentáoně ověřovala funkčnost pomalurotujícího staroslovanského hrnčířského kruhu)

 • Martin Stehlík (Katedra historie PedF MU): Návrh modelového ztvárnění velkomoravského hradiště sv. Hypolita ve Znojmě pro expoziční a didaktické účely (Diplomová práce, v níž se autor zabývá tvorbou trojrozměrného modelu Hradiště po teoretické i praktické stránce. Model je v souičasné dopbě možnéí shlédnout v expozici Jihomoravského muzea ve Znojmě)

 • Nahoru

  © 2009, Archeologický výzkum Znojmo-Hraditě | Kontakt | O autorovi | Mapa stránek