www.ped.muni.cz

Menu

Doporučujeme

Sponzoři

TOPlist

DOBA BRONZOVÁ A STARŠÍ DOBA ŽELEZNÁ

Doba bronzová znamenala první výrazný zlom ve vývoji Hradiště. V tomto období se původní otevřené sídliště poprvé ve své historii mění v opevněné hradisko chránící svůj lid mohutnou palisádou, kterou kopírovalo pozdější slovanské opevnění vnitřního valu.

Tato palisáda byla zbudována pravděpodobně v mladší fázi doby popelnicových polí lidem Podolské kultury. Lid této kultury zbudoval na lokalitě mocnou hradbu širokou 4 metry, ze předu zpevněnou kůly, které byly od sebe vzdáleny 30 – 40 cm, a postavenou na sucho na sebe kladenými kameny. Toto pravěké opevnění se podařilo odkrýt v roce 1993 B. Klímou.

Silné bylo už ale osídlení od samého začátku doby bronzové. Mimo kultur starší doby bronzové jsou na Hradišti zastoupeny všechny kultury střední a mladší doby bronzové, které se v té době vyskytovaly na území jižní Moravy. Svého vrcholu dosáhlo osídlení v době popelnicových polí. Kromě opevnění Podolské kultury se na Hradišti podařilo také zachytit několik žárových hrobů této kultury mezi hřbitovem a Mariacelskou kaplí. Jednalo se o výzkum F. Kalouska na sektoru E. Tímto výzkumem se podařilo zachytit několik žárových hrobů této kultury. V loňském roce se podařilo zachytit leteckou prospekcí několik neurčitých objektů v blízkosti kaple. Jejich spojitost s žárovým pohřebištěm Podolské kultury však není prokázána. Jedná se o soustavu několika kruhových úvarů nejasného významu. Na fotografiích se také podařilo zachytit několik obdélníkových objektů, které leží zhruba 43 m od kaple směrem k hřbitovu a je možné je interpretovat jako pozůstatky po výzkumu F.Kalouska v sondě E.

Mezi dalšími zajímavými nálezy je depot C – náramků, které byly nalezeny při úpravách terénu v prostoru proboštství v roce 1959. Jednalo se o 11 C – náramků náležejících rovněž Podolské kultuře nebo již do Velaticko – podolského horizontu. Další zajímavý nález pochází odněkud ze severovýchodního okraje hradiště, kde byl nalezen nůž typu Riedenburg a šálek náležející Středodunajské mohylové kultuře, které nalezl místní občan Jaroslav Koluch v roce 1964. Do Velatické kultury je pak řazen další nález pocházející z jihovýchodní části hradiště. Jednalo se sekerku s tulejkou a ouškem.

V 80. letech minulého století bylo při výzkumu na sondě Skoumal odhaleno několik mělčích jamek, které obsahovaly inventář doby bronzové.

V posledních letech bylo při výzkumu přímo v areálu statku odhaleno několik objektů doby bronzové a podařilo se také vyzvednout několik nádob náležejících Středodunajské mohylové kultuře.


Bc. Josef Kováčik

Nahoru

© 2009, Archeologický výzkum Znojmo-Hraditě | Kontakt | O autorovi | Mapa stránek